קיצורים על מאמרי רבותינו נשיאינו קיצורים על ספר תורה אור

קיצורים על ספר לקוטי תורה 

קיצורים על ספר המאמרים תרע"ח

 קיצורים על ספר המאמרים עטר"ת